1
Extended Learning to platforma szkoleniowa, opracowana przez PAIZ. To narz?dzie umo?liwiaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkolenia, przy u?yciu najnowocze?niejszej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznego uczenia si? lub bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia opracowanie praktyczniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? pomi?dzy uczestnikami, a tak?e ?ledzenie rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story